Manuals
የምርጥ ፈፃሚ ሠራተኞች መረጣና ሽልማት አሠጣጥ መመሪያ
የመንግስት ሠራተኞች የጋራ ቅጥርና አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 965/2015
የኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት የሥራ መሪዎችና ተመራማሪዎች የደረጃ እድገት መመሪያ
የብዝሀ ሕይወት ሠራተኞች የገንዘብና ቁጠባ ማህበር መተዳደሪያ ደንቦች
የተሻሻለዉ የሥራ መሪዎችና ተመራማሪዎች የደረጃ ዕድገት መመሪያ - የካቲት 2015 ዓ.ም
የአደጋ መከላከያ መሣሪያዎች፣ ቁሳቁሶች፣ የሥራ እና የደንብ ልብስ አሰጣጥና አጠቃቀም መመሪያ
የተገልጋዮች ቻርተር ዝግጅትና ትግበራ ማንዋል
የተሻሻለዉ የተመራማሪዎች የእድገት መመሪያ- 2013
Public-Servants-Pension-Proclamation-No.-1267-2022
የድልድል አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 859-2014
የምርምር ዘርፍ ዳይሬክተር ምደባ መመሪያ - ህዳር 2015
Overtime work payment manual 921/2014 - Amendment
Overtime work payment manual 921/2014
Public-Servants-Pension-Proclamation-No.-1267-2022
ዘመናዊ የሀብት ማሳወቅና ምዝገባ አጠቃቀም ማንዋል
የፌዴራል መንግስት ተሽከርካሪዎች ስምሪት እና አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 32/2014
የፌዴራል መንግስት የኤሌክትሮኒክ ክፍያ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 71/2013
የሕይወታዊ ሀብት ጥበቃና ምርምር ኢንስቲትዩት መቋቋሚያ አዋጅ……ገጽ 776 አዋጅ ቁጥር 120/1990 ዓ.ም.
የሥነ-ምግባር መከታተያ ክፍሎችን አሰራርና አደረጃጀት ለመወሰን የወጣዉን መመሪያ ስለማሳወቅ
የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመግታት በመመሪያ 30 የተቀመጡ ግዴታዎች
1234
 
My Page
 
User Name
 
 
Password
 
 
 
 
 
EBI Staffs
 
Directorate
 
 
Designation
 
 
Name